Go to the page content

Sağlık sebebiyle işyerinde ayrımcılığa uğrayan işçinin hakları nelerdir?

İş Kanunu'na göre, iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Bu nedenle, işçiye sağlık durumu nedeniyle negatif bir ayrımcılık yapılması mümkün değildir. Çalışma koşullarının uygulanmasında (ücret ve ücret ekleri, terfi, çalışma, izin ve dinlenme süreleri gibi) veya iş ilişkisinin sona ermesinde işçinin sağlık durumu nedeniyle ayrımcılık yapıldığında; işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminat ve bu ayrımcılık nedeniyle yoksun bırakıldığı haklarını talep edebilir. 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Köme Akpulat

TR24CH00028