Go to the page content

İş sağlığı ve güvenliği yönünden işverenin genel yükümlülükleri nelerdir? Özellikle, çalışanın sağlık durumuna uygun iş verilmemesi söz konusu olabilir mi?

Kamu ve özel sektöre ait tüm işyerlerinde çalışanları kapsamı içine alan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işveren, çalışanların işyerinde sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede işveren, mesleki risklerin önlenmesi, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli araç ve gereçlerin, kişisel koruyucu donanımların sağlanması, gerekli organizasyonların yapılması gibi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır. İşveren, bu yükümlülüğü gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda da açıkça belirtildiği üzere çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almalıdır. Bu nedenle, yaralanma ya da yüksek efor gerektiren işlerde sağlık durumu uygun olmayan hemofilililerin çalıştırılması iş sağlığı ve güvenliğine aykırıdır. Öte yandan işveren, çalışanların işe girişinde, iş değişikliğinde ve sağlık durumu nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Köme Akpulat

TR24CH00028