Go to the page content

İşçinin sağlık durumunun, işyerindeki diğer çalışanlarla, müşteri çevresiyle paylaşılması uygun mudur?

Kişilerin sağlık durumu, Anayasa'nın özel hayatın gizliliği başlıklı 20. maddesiyle güvence altına alınan ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen özel nitelikli bir kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel veriler ise ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmez (yani kaydedilemez, değiştirilemez, açıklanamaz, aktarılamaz). Kanun'da yalnızca sağlık verilerinin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebileceği düzenlenmiştir. Yine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. Bu nedenle, işverenin hemofilililerin sağlık durumunu, yukarıda sayılan istisnalar dışında diğer işçiler, müşteriler gibi üçüncü kişilerle paylaşması kabul edilemez.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Köme Akpulat 

TR24CH00028